הדפסה
יהדות - גמרא

דף עזר לכריתות תחילת דף יז

דף עזר לכריתות תחילת דף יז

  מסכת כריתות דף טז עמוד ב

 אמר רב חסדא: מנא אמינא לה? דתניא: הכותב שתי אותיות בהעלם אחת - חייב, בב' העלמות - רבן גמליאל מחייב, וחכמים פוטרין; ומודה רבן גמליאל, שאם כתב אות אחת בשבת זו ואות אחת בשבת אחרת - פטור; ותניא אחריתי: הכותב שתי אותיות בשתי שבתות, אחד בשבת זו ואחד בשבת זו - ר"ג מחייב, וחכמים פוטרין; קא סלקא דעתך דר"ג כר"ע סבירא ליה, בשלמא לדידי דאמינא: זדון שבת ושגגת מלאכות אפילו ר"ע אומר דשבתות כגופין דמיין, הא דתניא פטור - בזדון שבת ושגגת מלאכות, דשבתות כגופין דמיין,  מסכת כריתות דף יז עמוד א

והא דתניא חייב - בשגגת שבת וזדון מלאכות (דשבתות כגופין דמיין), דקסבר: אין ידיעה לחצי שיעור; אלא לרבא דאמר: ס"ל לר"ע דשבתות כגוף אחד הן, בשלמא הא דתניא חייב, משכחת לה בין בזדון שבת ושגגת מלאכות דשבתות כגוף אחד הן, ובין בשגגת שבת וזדון מלאכות, דקסבר: אין ידיעה לחצי שיעור, ואלא הדתניא פטור במאי מוקמת לה? לא בחדא ולא בחדא! אמר לך רבא: רבן גמליאל ס"ל כר' אליעזר, דאמר: שבתות כגופין דמיין. והא מדקתני: ומודה רבן גמליאל, מכלל דפליגי אאחרנייתא, אי אמרת בשלמא כר' עקיבא ס"ל, היינו דפליגי בשגגת שבת וזדון מלאכות, דרבן גמליאל סבר: אין ידיעה לחצי שיעור, ומודה רבן גמליאל בזדון שבת ושגגת מלאכות שהוא פטור, אלמא שבתות כגופין דמיין; אלא אי אמרת רבן גמליאל כר' אליעזר ס"ל, מכלל דפליגי, במאי? אי בשגגת שבת וזדון מלאכות, אפילו רבי אליעזר כרבן גמליאל ס"ל דאין ידיעה לחצי שיעור, דתניא: הכותב שתי אותיות בשתי שבתות, אות אחת בשבת זו ואות אחת בשבת זו - ר' אליעזר מחייב! ואלא באחת על האריג חיובי מחייב, דתנן, ר"א אומר: האורג שלשה חוטין בתחלה, ואחד על האריג - חייב! אמר רבא: מכלל דפליג בחדא, דתניא: הוציא חצי גרוגרת וחזר והוציא חצי גרוגרת, בהעלם אחת - חייב, בשתי העלמות - פטור; רבי יוסי אומר: בהעלם אחד ברשות אחד - חייב, בשתי רשויות - פטור; דר' גמליאל כת"ק, ור' אליעזר כרבי יוסי. ת"ש, אמר לו: חייב על כל אחת ואחת מק"ו, ומה נדה שאין בה תוצאות הרבה [כו']; בשלמא לרב חסדא דאמר: שגגת שבת וזדון מלאכות בעי מיניה דימים שבינתים מי הויין ידיעה לחלק או לא, היינו דקאמר ליה ומה נדה, אלא לרבא דאמר: זדון שבת ושגגת מלאכות הוא דבעי מיניה דשבתות אי כגופין דמיין ואי לא, ליתני נדות! אמר לך רבא: תני נדות. שמואל תני נדה. רב אדא בר אהבה תני נדה. רב נתן בר אושעיא אמר: תני נדות. ולרב חסדא דאמר: שגגת שבת וזדון מלאכות הוא דבעי מיניה דימים שבינתים מי הויין ידיעה לחלק ואי לא, נדה מאי ימים שבינתים הויין ידיעה לחלק אית בה? אמר רבא: כגון שבא עליה וטבלה וראתה וחזר ובא עליה וטבלה וחזר ובא עליה, דטבילות הויין כימים שבינתים. ת"ש: הבא על הקטנות יוכיח; בשלמא לרבא, היינו דקתני קטנות, אלא לרב חסדא מאי קטנות? קטנות דעלמא. מתניתין דלא כהדין תנא; דתניא, א"ר שמעון בן אלעזר: לא כך שאלו ר' עקיבא לרבי אלעזר, אלא כך שאלו: הבא על אשתו נדה וחזר ובא על אשתו נדה בהעלם אחת, מהו? חייב אחת על כולן, או חייב על כל אחת ואחת? אמר ליה: חייב על כל אחת ואחת מקל וחומר, ומה שבת שאין בה אלא אזהרה אחת, שהוא מוזהר על השבת והשבת אינה מוזהרת עליו - חייב על כל אחת ואחת, נדה שיש בה שתי אזהרות, שהוא מוזהר על הנדה ונדה מוזהרת עליו - אינו דין שהוא חייב על כל אחת ואחת; אמרו לו: לא, אם אמרת בשבת - שיש בה תוצאות הרבה לחטאות הרבה, תאמר בנדה שאין בה תוצאות הרבה לחטאות הרבה? אמרו לו: הבא על הקטנות יוכיח, שאין בה תוצאות הרבה לחטאות הרבה וחייב על כל אחת ואחת; אמרו לו: לא, אם אמרת בקטנות שכן גופין מוחלקין; אמרו לו: הבא על הבהמה יוכיח, שאין גופין מוחלקין וחייב על כל אחת ואחת; אמרו לו: הבהמה כנדה. הדרן עלך אמרו לו.

/מתני'/. ספק אכל חלב ספק לא אכל, ואפילו אכל, ספק יש בו כשיעור וספק   מסכת כריתות דף יז עמוד ב

אין בו; שומן וחלב לפניו, ואכל אחד מהן ואינו יודע איזה מהן אכל; אשתו ואחותו עמו בבית, שגג באחת מהן ואינו יודע באיזו מהן שגג; שבת ויום חול, ועשה מלאכה באחד מהן ואינו יודע באיזו מהן עשה - מביא אשם תלוי. כשם שאם אכל חלב וחלב בהעלם אחת אינו חייב אלא חטאת אחת, כן על לא הודע שלהן אינו מביא אלא אשם תלוי אחד. אם היתה ידיעה בינתים, כשם שהוא מביא חטאת על כל אחת ואחת, כך מביא אשם תלוי על כל אחת ואחת. כשם שאכל חלב ודם ופיגול ונותר בהעלם אחת חייב על כל אחת ואחת, כך על לא הודע שלהן מביא אשם תלוי על כל אחת ואחת.

גמ'. איתמר, רב אסי אמר: חתיכה אחת שנינו, ספק של חלב ספק של שומן; חייא בר רב אמר: חתיכה משתי חתיכות שנינו. במאי קא מיפלגי? רב אסי סבר: יש אם למסורת, מצות כתיב; וחייא בר רב אמר: יש אם למקרא, מצוות קרינן. איתיביה רב הונא לרב אסי, ואמרי לה חייא בר רב לרב אסי: חלב ושומן לפניו ואכל אחת מהן; מאי לאו מדסיפא שתי חתיכות, רישא נמי שתי חתיכות! אמר להו רב: לא תיזלא בתר איפכא, דיכול לשנויי לכו: סיפא בשתי חתיכות, רישא בחתיכה אחת. אי הכי, יש לומר חתיכה אחת מחייב, שתי חתיכות צריכא למימר? זו ואין צריך למימר זו. ולחייא בר רב דאמר: מדסיפא בשתי חתיכות, רישא נמי בשתי חתיכות, מיתנא תרתי למה לי? פרושי קא מפרש: ספק אכל [חלב] ספק לא אכל (חלב) - מביא אשם תלוי, כיצד? כגון שהיה חלב ושומן לפניו. אמר רב יהודה אמר רב: היו לפניו שתי חתיכות, אחת של שומן ואחת של חלב, אכל אחת מהן ואינו יודע איזו מהן אכל - חייב; חתיכה אחת, ספק של חלב ספק של שומן ואכלה - פטור. אמר רבא: מאי טעמא דרב? דאמר קרא: ועשה אחת מכל מצות ה' בשגגה, עד שישגוג בשתים, מצות כתיב, מצוות קרינן. איתיביה אביי, רבי אליעזר אומר: כוי, חייבין עליו אשם תלוי! אמר לו, ר' אליעזר סבר: יש אם למסורת, מצות כתיב. איתיביה: ספק בן תשעה לראשון או בן שבעה לאחרון - יוציא והולד כשר, וחייב באשם תלוי! הא מני? רבי אליעזר היא. איתיביה: נמצא על שלו - טמאין וחייבין בקרבן, על שלה אתיום - טמאין וחייבין בקרבן, נמצא על שלה לאחר זמן - טמאין מספק ופטורין מן הקרבן, ותני עלה: חייב משום אשם תלוי! הא מני? רבי אליעזר היא. א"ר חייא אמר רב: היו לפניו שתי חתיכות, אחת של חלב ואחת של שומן, ואכל אחת מהן ואינו יודע איזה מהן אכל - חייב; חתיכה, ספק של שומן ספק של חלב ואכלה - פטור. א"ר זירא: מ"ט דרב? קסבר: שתי חתיכות אפשר לברר איסורו, חתיכה אחת אי אפשר לברר איסורו. מאי איכא בין טעמא דרבא לטעמא דרבי זירא? איכא בינייהו כזית ומחצה, לרבא - ליכא מצוות ופטור, לרבי זירא - אפשר לברר איסורו. איתיביה רבי ירמיה לרבי זירא, רבי אליעזר אומר: כוי, חייבין על חלבו אשם תלוי! אמר ליה, רבי אליעזר סבר: לא בעינן לברר איסורו.

 

שגגת שבת וזדון מלאכות

זדון שבת ושגגת מלאכות

שיטת רבי אליעזר

פטור שבתות כגופין דמיין.

פשט להחמיר

1.רבי עקיבא לפי רבה

חייב. ימים שבינתיים מחלקים.

בעיה דר"ע. השאלה:

שבתות אי כגופין דמיין ואי לא  ופשט להקל

2.רבי עקיבא לפי רב חסדא

בעיא דרבי עקיבא. השאלה:

ימים שבינתיים מי הויין ידיעה לחלק או לא.

חייב

 

הכותב שתי אותיות בשתי העלמות

בשתי שבתות שונות

ת"ק

פטור

פטור

פטור

רבן גמליאל

חייב

מודה לפטור

מחייב

3.רב חסדא

 

שגגת שבת וזדון מלאכות. שבתות אינן גופין, ואין ידיעה לחצי שיעור.

זדון שבת ושגגת מלאכות. שבתות כגופן דמיין ולכן מחלקות שיעור.

4.קושיה על רבה:

 

זדון שבת ושגגת מלאכות הרי חייב לר"ע.  שגגת שבת וזדון מלאכות - ואין ידיעה לחצי שיעור.

?

5.תשובה: סבר כרבי אליעזר.

                 6.הסבר רב חסדא

                  7.לשיטת רבה

ר"ע פוטר ור"ג מחמיר

מודה ר"ג

ר"א פוטר ור"ג מחייב

מודה ר"ג

בשגגת שבת וזדון מלאכות. נחלקו בשאלת ידיעה לחצי שיעור.

זדון שבת ושגגת מלאכות. שבתות כגופן דמיין ולכן מחלקות שיעור.

גם לר"א אין ידיעה לח"ש! (קושית ר"ח)

זדון שבת ושגגת מלאכות.

נחלקו בשאלת רשויות מחלקות