הדפסה
מנהגים ביהדות -

איזו קדושה יש בחומוס?

ביאור המנהג "שלום זכר"
 
shutterstock 469595090  איזו קדושה יש בחומוס? 
בטרם נמנה את הסיבות הרבות שהוזכרו בנוגע למנהג שלום-זכר אביא כאן רעיון שזכיתי לחדש ב"שולם זוכר" של אחייני הקטן לפני כמה שנים.
 
כל אדם מישראל חוגג בסעודת מצווה כל פעם שהוא זוכה לשאת בפעם הראשונה "אות" בינו לבין הקב"ה. בדיוק כמו מסיבת עליה בדרגה או בקבלת אותות הצטיינות:
 
שלום זכר  - בפעם הראשונה שהוא זוכה להיות בשבת שהיא "אות היא לעולם".
 
ברית מילה - כשהוא זוכה לקיים לראשונה "והיה לאות ברית ביני וביניכם".
 
בר מצוה  - בפעם הראשונה שמקיים מצוות תפילין שעליהם נאמר "והיה לך לאות על ידך".
 
ובכך מתקיים "עשה עמי אות לטובה, ויראו שנאי ויבשו, כי אתה ה' עזרתני ונחמתני"!
 
 
ולהלן טעמים נוספים למנהג, מתוך חוברת בהוצאת מכון פועה שהוציא הרב בורשטיין:
 
1. תנחומים על התורה ששכח ממעי אמו, והארבעס באים כמאכל אבלים.. (דרישה שהובא בט״ז יו״ד קע״ח סקי״ג)(ע״פ הגמרא בנידה לא)
 
2. הודיה על שנושע בשלום ממעי אמו (תרומת הדשן ח״א סימן רס״ט ע״פ התוספות ב״ק פ. ד״ה ישוע הבן בשם ר״ת. בפרי מגדים במשבצות זהב תמ״ד)
 
3. תנחומים על שעזב את רחם אמו
 
4. שיהא לימוד תורה אצל התינוק ובכך יזכה לעבור את המילה בשלום (ובכל הנ״ל הסמיכוהו/הקדימוהו לשבת שאז מצויים בבתיהם)
 
5. ארבעס ע״ש הרבה ארבה את זרעך
 
6. שיראה תחילה פני מטרוניתא -השבת- לפני קבלת פני המלך - בברית (ט״ז ע״פ המדרש ויקרא רבא כא, י)
 
7.להראות שעל אף שהוא ערל הוא שייך לשבת ודלא כערלים גויים
 
8. שמחה בשבת שהיא מצוה ראשונה שבאה לידו (המגד״ע בחכמת אדם כלל קמ״ט סכ״ד) (וביעבץ במגדל עוז בשער בריכה עליונה שאחת הסיבות שמיקרי זכר כי מזכירין שבועתו שהשביעוהו בשעת לידתו ומזכירים אותו בפעם הראשונה שבאה מצוה לידו שהוא השבת)
 
9. קבלת פני התינוק כיון שבא זכר לעולם בא שלום לעולם (אוצר כל מנהגי ישורון סימן כ״ז ע״פ המימרא הזו בנידה, וכ״כ בספר ברית אבות כקבלת פני צדיק שבא לעיר ותינוק חשוב צדיק כמ״ש המגן אברהם בסימן רפח)
 
10. שהתינוק יראה שכשאוכלים מתוך מצוה אין חשש של חולי מאכילה גסה דהא באים ואוכלים אחר ששבעו. (שוה״ט ליל שב״ק (שלום זכר) שלח תשל״ח נדפס בד״ת גליון מ״ג תש״ן)(ע״פ רמבם דעות פ״ד הט״ו)
 
הרב צחי פנטון